KKP falsafah dan pendidikan di Malaysia

KKP FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 1 [2011]
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK
PROGRAM:
NAMA PELAJAR:
TAJUK KURSUS: EDU 3101 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
SEMESTER: 1
TARIKH MULA:
TARIKH HANTAR:


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS:
1.       Menghuraikan sejarah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia
2.       Menilai implikasi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan TImur terhadap pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
3.       Menjelaskan kandungan kurikulum dan pelaksanaan KBSR
4.       Mengamal dan menghayati prinsip-prinsip dan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dalam perkhidmatan perguruan.
5.       Menghargai perjuangan insane guru dengan mengamalkan budaya kerja guru sebagai ibadah.
Kerja kursus ini menilai HAsil Pembelajaran 1, 2, 3, 4 dan 5.
Objektif KKP:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1.       Membincangkan laporan/dasar yang berkaitan dengan perkembangan FPK.
2.       Membincangkan factor-faktor yang menentukan kandungan, matlamat dan aspirasi FPK
3.       Membincangkan sumbangan-sumbangan falsafah Islam, Falsafah Barat dan Timut dalam perkembangan FPK.
4.       Membincangkan implikasi secara peribadi setiap elemen FPK terhadap guru.
5.       Membincangkan implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara.
6.       Membincangkan sejauh manakah sekolah telah berjaya merealisasikan FPK dengan mweujudkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, fizikal dan sosial (sila baca onjektif, prinsip-prinsip dan penekanan KBSR sebagai bacaan latar)
7.       Membuat kesimpulan/saranan

TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK
“Pendidikan di Malaysia adalah satu ussaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”
Pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pusat Perkembangan Kurikulum (1990)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi rujukan para pendidik telah wujud atas keperluan sistem pendidikan; dikembangkan dengan merujuk kepada falsafah Islam, Barat, dan Timur dan diterjemahkan dalam pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).
Soalan A (15 Markah)
Bincangkan laporan/dasar berikut membawa kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
i.                     Laporan Kabinet (1979)
ii.                   Rukun negara
iii.                  Dasar Ekonomi Baru
iv.                 Dasar Pendidikan Kebangsaan
Soalan B (10 Markah)
Bincangkan faktor-faktor yang menentukan kandungan, matlamat dan aspirasi FPK
Soalan C (10 markah)
Bincangkan sumbangan Falsafah Islam, Barat dan timur dalam perkembangan FPK
Soalan D (20 markah)
Bincangkan implikasi secara peribadi setiap elemen FPK terhadap seorang guru.
Soalan E (10 Markah)
Bincangkan implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara.
Soalan F (25 markah)
Berdasarkan dapatan dan senarai semak semasa pengalaman berasaskan sekolah (PBS), bincangkan sejauh manakah sekolah telah berjaya merealisasikan FPK dengan mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, Emosi, jasmani dan sosial ( anda boleh membaca objektif, prinsip-prinsip dan penekanan KBSR sebagai sebagai bacaan latar). Anda perlu membuat kesimpulan/saranan pada akhir perbincangan.
Sikap dan sahsiah (10 markah)

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Pendek
1.       KKP individu ini dinilai berdasarkan keupayaan mengemukakan bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah berdasarkan artikel dan bahan bacaan dan pemerhatian semasa PBS.
2.       Pelajar dikehendaki menulis refleksi keseluruhan dan satu refleksi untuk soalan F (PBS).
3.       Sertakan borang bukti kolaborasi
4.       Format penulisan tugasan adalah seperti:
a.       Arial
b.      Saiz huruf ialah 12
c.       Langkau satu setengah baris
d.      Rujukan mengikut format APA
e.      Lampiran
f.        Muka hadapan portfolio mengandungi:
                                                               i.      Nama pelatih
                                                             ii.      Program
                                                            iii.      Angka giliran
                                                           iv.      Pensyarah pembimbing
                                                             v.      Nombor kad pengenalan & kursus
                                                           vi.      Tarikh hantar
5.       Tugasan ini membawa markah 100%, wajaran 50%
6.       Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian, kematangan hujah dan ilmiah. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
7.       Panjang tugasan tidak kurang daripada 10 muka surat (tidak termasuk lampiran)
8.       Tarikh penghantaran:...
Jawapan KKP yang baik mempunyai ciri-ciri berikut:
1.       Kandungan isi yang menyeluruh
2.       Pemahaman mandalam tentang isu
3.       Bukti pembacaan daripada beberapa sumber
4.       Pandangan dan perbincangan yang matang
5.       Kemahiran merujuk yang baik
6.       Keaslian dalam perbincangan
7.       Olahan bahasa yang baikPENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
TUGASAN PENGAJIAN PROFESIONAL
EDU3101 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Berdasarkan pemerhatian dan interaksi anda dengan komuniti sekolah semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), rekodkan dapatan anda tentang amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) diaplikasikan dalam aspek-aspek berikut:
1.       Peranan pihak pengurusan dalam meperkembangkan aspek intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial murid-murid
a.       Pengurus sekolah
b.      Guru penolong kanan
c.       Petua panitia
d.      Guru bilik darjah
2.       Prasarana
a.       Kemudahan dalam membina perkembangan fizikal
b.      Keceriaan sekolah dalam memupun nilai estetika, kebersihan, kecintaan terhadap alam semulajadi
3.       Program dan aktiviti
a.       Aktiviti kurikulum dalam membina perkembangan kognitif pelajar berdasarkan kepada kebolehan individu
b.      Aktiviti kokurikulum dalam memperkembangkan bakat dan potensi setiap individu murid

SENARAI SEMAK TUGASAN PBS
BIL
PERKARA
ADA
TIADA
CATATAN
/
X
1
Pengurusan dan Organisasi Sekolah
1.1 Pelan fisikal sekolah
1.2 carta organisasi sekolah2
Prasarana sekolah
2.1 kemudahan sekolah
·         Ruang pembelajaran
·         Dewan
·         Kantin
·         Padang
·         Padang permainan
·         Pusat sumber
·         Makmal sains
·         Makmal computer
2.2 mural sekolah
2.3 kata-kata hikmah
2.4 nilai-nilai murni
·         Amalan dalam kalangan nurid
2.5 rukun negara
2.6 falsafah Pendidikan Kebangsaan
2.7 bilik darjah
·         Ruang pembelajaran
·         Paparan
o   Jadual waktu
o   Jadual bertugas
o   Peraturan3
Kurikulum
3.1 sukatan pelajaran
3.2 buku rekod pengajaran guru
3.3 sumber pengajaran-pembelajaran
·         Bahan bantu mengajar
·         Bahan bantu belajar
·         Sudut bacaan
·         Paparan bahan pembelajaran
3.4 kokurikulum

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...