.:: Nota FPK : pEMBENtukan Dan Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ::.

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH
-          1982, percubaan KBSR pada 305 buah sekolah seluruh Malaysia.
-          1983, KBSR dikuatkuasakan di semua sekolah.-          Matlamat KBSR :
o   Membekalkan kemahiran bahasa dan matematik kepada murid untuk berfikir, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.
-          1988, penyemakan semula KBSR.
o   Dari “Kurikulum Baru  Sekolah Rendah” kepada “Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah”.
o   Perubahan yang berlaku :
§  Kurikulum :
·         3 subjek baru diperkenalkan
o   KH -  menggantikan Amalan Perdagangan
o   Sains & KT – menggantikan Alam dan Manusia
·         Subjek sedia ada mengalami pembaharuan
o   Bahasa – 3M & tatabahasa ditekankan
o   P. Moral – 4 nilai murni ditambah become 16. Mahu samakan antara sekolah rendah dan menengah.
o   P. Islam – tambah Bidang Asas Akhlak Islamiah serta Dis 1990, mula belajar jawi tym tahun 1.
o   PJ- tambah unsur kesihatan dan kecergasan.
·         Penggunaan sempoa – pada tahap 2, tingkatkan kecekapan murid berfikir.
§  Budaya sekolah :
·          Suasana sekolah – ceria dan konsudif
·         Unsur patriotisme – diserap dalam semua subjek
·         Unsur kesepaduan – melalui unsur penggabungjalinan dan penyerapan
-          Proses pelaksanaan KBSR berfokus kepada prinsip, struktur, bidang pelajaran, penekanan, startegi PNP dan penilaian.
o   Prinsip :
1.      Pendekatan bersepadu
·         Pengetahuan, kemahiran & nilai DIGABUNGKAN bagi mewujudkan kesepaduan JERI.
·         4 cara konsep ini berlaku :
o   Penggabungjalinan kemahiran :
§  Antara subjek
(aktiviti menyanyi dalam PJ)
§  Dalam 1 subjek
(kemahiran bertutur, menulis dan mendengar)
o   Penyerapan :
§  Pelbagai bidang ilmu (math dalam seni)
§  Nilai ( kerjasama, hormat)
o   Kesepaduan antara
§  Kurikulum n kokurikulum
(kokum pelengkap aktiviti kukum dlm kelas)
§  Pengetahuan dan amalan
(ilmu dari sekolah diaplikasi dlm hidup)
§  Pengalaman sedia ada dgn pengalaman baru
o   Unsur merentasi kurikulum
§  Unsur : Bahasa, alam sekitar, sains dan kemahiran berfikir.
2.      Perkembangan individu secara menyeluruh
·         Potensi tak boleh dikembangkan secara berasingan.
·         Saling berkait.
·         Cth : potensi jadi pemain bola sepak,
o   Mengembangkan ilmu (cara main yg berkesan)
o   Kemahiran (cekap & tangkas)
o   Rohani/nilai (kerjasama, berdisplin,)
3.      Pendidikan seumur hidup
·         Sekolah ada 2 peranan :
o   Menyampaikan ilmu & kemahiran
o   Memupuk budaya membaca
4.      Pendidikan yang sama utk semua murid

o   Struktur KBSR :
§  Bidang dan komponen
o   Bidang KBSR ( komponen) :
Ø  Komunikasi
(kemahiran asas)
Ø  Manusia dan alam keliling
(kerohanian, nilai & sikap)
Ø  Perkembangan diri
(kemahiran hidup, kesenian & kesihatan, kokurikulum)
·         Bidang Komunikasi
o   BM – agar murid boleh berbahasa, menghargai, menghayati bahasa, sebagai bahasa perpaduan (selaras dgn Rukun & FPK)
o   BI, BC, BT – agar murid menguasai asas berbahasa sama ada lisan/tulis.
o   Math – membentuk & meningkat kebolehan murid utk selesaikan masalah
·         Bidang Manusia dan Alam Sekeliling
o   P. Islam :
§  Ada 3 bahagian :
ü  Asuhan Tilawah Al-Quran
(kenal, sebut, baca ayat2 tertentu dlm Al-Quran)
ü  Asas ‘Ulum Syariah
(3 aspek : aqidah, ibadat, sirah)
ü  Asas Akhlak Islamiah
(pembentukan peribadi murid)
§  Ksimpulanya : Agar murid berilmu, beriman, berakhlak mulia
o   P. Moral :
§  Nilai yang diajar adalah sama.
§  Namun isi kandungan & penekanan berbeza dengan tahap perkembangan murid.
§  Ksimpulanya : Agar murid berbudi perkerti dan bertanggungjawab.
o   Sains :
§  Tersiri dr 2 perspekif :
ü  Bidang keilmuan
(Bekalkan rangka konsep supaya murid berupaya menggabungkan fakta dan konsep, kaitan antara ilum baru dan ilmu sedia ada)
ü  Kaedah Inkuiri & Penyelesaian Masalah
(Galakkan sifat ingin tahu, kreativiti, berfikiranterbuka, ketahanan fizikal da mental)
§  Kesimpulannya : agar murid berilmu, berkemahiran & berakhlak mulia ke arah pembentukan masyrakat berbudaya sains & teknlgi, dinamik & progersif.
o   Kajian tmpatan :
§  Semai semangat patriotisme.
§  Juga kmhiran bersosial, kemhiran belajar, kemahiran berfikir.
§  Ksimpulanya : agar murid taat setia kpd negara, bangga menjadi rakyat Malaysia.
·         Bidang Perkembangan Diri Individu
o   KH :
§  Fokus pembelajaran eksperiential.
§  4 tajuk utama ditekankan : merekacipta, mengurus diri & kerja, mengusahaniaga barang, menyenggara & membaiki kerosakan kecil.
§  Ksimplanya : agar murid peroleh ilmu berasaskan teknologi, kmahiran praktis asas, keusahawanan n pengurusan diri (kselamatan diri, mngurus wang, masa & kerja dgn berkesan)
o   Pendidikan Seni :
§  Libatkan  murid dlm plbagai kegiatan yang mencakupi 3 aspek tersebut :
·         Pemerhatian yg aktif n terperinci
·         Interaksi antara bahan & alat
·         Penghayatan seni & alam sekitar
§  Ksimpulany : agar murid berfikiran kretif, inovatif, produktif
o   Pendidikan Muzik :
§  Kandngan kurikulum merangkumi :
·         Nyanyian,
·         Muzik & gerakan
·         Permainan alat muzik
§  Ksmpulanya : agar bakat dan nilai estetika murid berkembang melalui pelbagai pengalaman muzik.
o   Pendidikan Jasmani & Kesihatan :
§  Ia menitikberatkan unsur sihat dan aktif.
§  Sukatan pelajaran mencakupi aspek :
·         Penglibatan aktif dan selamat
·         Interaksi antara diri dgn rakan, alat & bahan.
·         Dokumentasi & penyimpanan rekod penglibatan murid.
§  Ksimpulanya : agar murid sihat & aktif melalui pegaaran kemahiran dan penyemaian nilai & amalan gaya hidup sihat & cergas.
o   Kokurikulum :
§  Pembelajaran di luar kelas terancang yang merangkumi 3 aspek :
·         Pakaian seragam,
·         Persatuan / kelab
·         Sukan / permainan
§  Ksimpulannya : agar murid berdisplin, bkerjasama, bersifat penyayang dan mpunyai keyakinan diri serta daya kepimpinan.

o   Penekanan Dalam KBSR
§  10 aspek berbeza.
ü  Kemahiran asas
3M bagi tahap 1. Manakala bagi tahap 2, hendaklah memahami konsep, penguasaan kemahiran bahasa utk berkomunikasi & penyelesaian masalah.
ü  Kemahiran berfikir
KBKK agar murid dapat  memahami, menilai dan mengaplikasikan maklumat.
ü  Nilai merentasi kurikulum :
Tidak terhad dalam P. Islam & P. Moral shj, malah semua subjek sma ada langsung mahupun tidak lngsung. Implikasinya, guru & staf sokongan hndaklah menunjukkan teladan yg baik utk dijadikan sebagai rol model murid.
ü  Bahasa merentasi kurikulum :
BM, sebutan, struktur ayat, tatabahasa istilah & laras bahasa harus dikuasai supaya lebih kukuh.
ü  Patriotisme merentasi kurikulum :
Menghasilkan murid yang cintakan negara
ü  Sains & teknologi merentasi kurikulum :
4 unsur utama yg harus diserapkan ke dalam mana2 subjek iaitu pengetahuan saintifik ( fakta, prinsip & konsep), kemahiran saintifik (proses pemikiran & kemahiran manipulatif), sikap saintifik (ketepatan, kejujuran, keselamatan) dan pengunan teknologi dlm proses PNP.
ü  Strategi PNP yg berpusatkan murid :
Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti PNP
ü  Penilaian berterusan :
Bersifat formatif  - sepanjang tahun
ü  Pemulihan & pengayaan :
Murid yg menghadapi masalah akan melalui Pemulihan manakala Pengayaan diberikan kepada murid yg telah mnguasai kemahiran sebagai pengukuhan.
ü  Prinsip mudah alih :
Susunan bilik darjah dan sukatan pelajaran mengikut kebolehan dan persekitaran murid.
o   Startegi PNP :
§  Ianya adalah berpusatkan murid kerana individu memiliki kebolehan yang berbeza.
§  Ole e2, guru hendaklah mengambil lagkah :
·         Wujudkan suasana bilik darjah kondusif & meransang pembelajaran
·         Mengamalkan prinsip2 dlm proses PNP.
§  SUASANA :
·         Fizikal :
o   Ruangan pembelajaran, meja & kerusi di susun secara kreatif
o   Sudut pmbelajaran & sudut kerja yg ada bahan pembeljaran interaktif dan manipulatif agar murid boleh meneroka
o   Ruangan pameran hasil kerja mereka
o   Bahan rujukan utk murid
o   Bahan PNP yg mncabar
·         Sosio-emosi
o   Tutur & tingkahlaku guru yg berbudi bahasa & bersopan dapat mewujudkan suasana kemesraan.
o   Prihatin terhadap semua murid & memahami kehendak murid.
o   Mendorong murid belajar.
§  PRINSIP2 PNP :
·         Penglibatan aktif murid
·         Penilaian berterusan dalam semua subjek.
·         Penilaian kendiri & penambahaikan agar dapat meningkatkan perkembangan murid.
·         Penerkaan cara2 penyempurnaan tugasan
·         Pengalaman yg pelbagai agar pemahaman & penguasaan kemahiran berlaku.
·         Peluang membuat keputusan rasional dan mempertahankannya.
·         Penghargaan kepada usaha murid menghasilkan mereka lebih yakin, daya saing, berani.
·         Penguasaan kemahiran belajar & berfikir.

o   Penilaian KBSR
§  FORMATIF & SUMATIF.
§  Formatif sepanjang tahun.
§  Sumatif : UPSR
§  PKBS à Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (kognitif, afektif, psikomotor)
§  Beza PKBS & UPSR


Aspek
PKBS
UPSR
Bentuk
Formatif
Sumatif
Tujuan
Menilai pencapaian dan perkembangan menyeluruh
Hanya menilai pencapaian
Kaedah
Formal dan tak formal
formal
Cara Pelaksanaan
Berterusan, terancang, serta merta
Terancang
Tempoh pelaksanaan
Dr tahun 1 hingga 6
Pada akhir tahun 6
Aspek penilaian
Kognitif, afektif, psikomotor, kemahiran (berbahasa, mengira, social, saintifik, amali, belajar) , perkembangan (minat, bakat, sikap)
Kognitif, afektif, psikomotor, kemahiran (berbahasa, mengira)
Cara pengrekodan
Markah, gred, skala kadar
Markah, gred
Cara laporan
Lisan/bertulis (gred, markah)
Gred
Perkara yang direkod
Kemajuan, pencapaian, kekuatan diri, kelemahan diri
Pencapaian
Perkara yang dilapor
Kemajuan, pencapaian
Pencapaian


§  Tindakan Susulan
·         Pengukuhan : utk mengukuhkan pemahaman dan penguasaan murid
·         Pemulihan : dilakukan terhadap murid yang belum menguasai yang berkaitan dengan 3M
·         Pengayaan : latihan dan aktiviti PNP yang terancang dan bersifat lebih mencabar
§  Implikasi KBSR : memenuhi hasrat FPK & membawa pendidikan Negara setanding dgn pendidikan Negara membangun yg lain.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...